Skyline

Krótkie informacje dotyczące uznania Polski za obszar szczególnie wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem

wersja z dnia: 19.03.2021 r.

Informacje kraju związkowego Brandenburgia:

Polska uznana została za obszar szczególnie wysokiego ryzyka z mocą obowiązującą od godziny 0:00 w

niedzielę 21 marca 2021 r.

Z uznaniem za obszar szczególnie wysokiego ryzyka nie łączy się zarządzenie kontroli granicznych.

I. Skutki prawne

1. Zasada obowiązku wykonania testu przed wjazdem

Jeżeli dany kraj uznany został za obszar wysokiego ryzyka, oznacza to, że przed wjazdem na teren

Republiki Federalnej Niemiec należy wykonać obowiązkowy test, tzn. każdy, kto wjeżdża do kraju z

obszaru wysokiego ryzyka, musi przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-

lp/coronaeinreisev.html

2. Liczne wyjątki od obowiązku przedstawienia testu

Istnieją wyjątki od obowiązku wykonania testu przed wjazdem do Niemiec:

2.1. Wynikające z regulacji rządu federalnego w rozporządzeniu w sprawie wjazdu do Niemiec w

       sytuacji pandemii koronawirusa:

 Osoby, które tylko przejeżdżały przez obszar ryzyka, nie mając tam postoju,

 osoby wjeżdżające do Niemiec wyłącznie w celach tranzytowych, które najkrótszą drogą

opuszczają teren Republiki Federalnej Niemiec,

 osoby przewożące towary, ładunki lub osoby (w przypadku pobytów krótszych niż 72 godziny)

 oraz osoby, które podadzą szczególny powód, mogą zostać zwolnione przez właściwy organ z

wymogu przeprowadzenia testu na obecność koronawirusa przed wjazdem do Niemiec.

Ważne! Nie ma w tym wypadku obowiązku przeprowadzania dalszych testów!

2.2 Ponadto w kraju związkowym Brandenburgia przewiduje się dalsze wyjątki. Wyjątki te będą

wprowadzane na mocy ogólnych zarządzeń przygranicznych powiatów i miast na prawach powiatu

i będą zwalniać z obowiązku wykonania testu przed wjazdem conajmniej następujące grupy osób:

Ważne! Osoby wymienione poniżej muszą poddać się testowi jak najszybiej po wjeździe do

Niemiec.

 osoby odwiedzające krewnych pierwszego stopnia pokrewieństwa;

 osoby odwiedzające małżonka, partnera życiowego, bądź partnera ze związku

zarejestrowanego, pod warunkiem, że nie należą do tego samego gospodarstwa

domowego:

 osoby wjeżdżające do Niemiec w celu sprawowania wspólnej opieki nad dzieckiem lub

wykonywania prawa do kontaktów z dzieckiem.

Ważne! Osoby wymienione poniżej muszą poddać się testowi na obecność koronawirusa

jak najszybciej po wjeździe do Niemiec oraz testować się w sumie 2 razy w tygodniu.  osoby wykonujące działalność zawodową w kraju związkowym Brandenburgia na

podstawie umowy o pracę;

 osoby zamieszkałe w Brandenburgii, które wykonują działalność zawodową w

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę;

 osoby wjeżdżające do Niemiec w celu odbywania studiów, edukacji szkolnej lub

kształcenia zawodowego;

 osoby zamieszkałe w Brandenburgii, które udają się do Rzeczypospolitej Polskiej w celu

odbywania studiów, edukacji szkolnej lub kształcenia zawodowego, oraz

 osoby wjeżdżające doe Niemiec w celu korzystania z oferty opieki dziennej nad dziećmi.

Przepisy obowiązujące w innych krajach związkowych mogą się różnić.

Związane z tym informacje praktyczne:

o Zasadniczo akceptowane są testy PCR i szybkie testy. Wynik testu musi być dostępny

w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i należy mieć go zawsze przy sobie.

o Należy mieć przy sobie zaświadczenie od pracodawcy lub instytucji edukacyjnej w

języku niermieckim.

3. Kwarantanna

Osoby zwolnione z obowiązku poddania się testowi przed wjazdem do Niemiec nie podlegają również

kwarantannie, tzn. nie podlegają jej wymienione powyżej grupy osób zwolnione z obowiązku poddania się

testowi przed wjazdem. Muszą one jednak wykonać test po wjeździe do Niemiec (patrz wyżej). Ponadto w

Brandenburgii z obowiązku kwarantanny zwolnione są jeszcze dalsze grupy osób. Dla osób, które nie

należą do żadnej ze zwolnionych grup, obowiązuje 10-dniowy obowiązek udania się na kwarantannę, przy

czym od 5 dnia po otrzymaniu negatywnego wyniku testu możliwe jest jej skrócenie.

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv

II. Oferty przeprowadzania testów

Brandenburgia rozszerza obecnie możliwości przeprowadzania testów na granicy.

Wkrótce na przejściu granicznym we Frankfurcie nad Odrą na moście miejskim oraz na autostradzie

federalnej nr 12, Frankfurt nad Odrą-Świecko w terminalu odpraw celnych zostaną otwarte centra testowe.

Kolejne centra testowe eTest mają zostać wkrótce otwarte na następujących przejściach granicznych:

 autostrada federalna A 15, Forst-Erlenhorst (Olszyna)

 droga federalna B 97, Guben-Gubinchen (Gubinek)

 droga federalna B 1, Küstrin-Kietz-Küstrin (Kostrzyn)

 droga federalna B 166, Schwedt-Nieder-Kränig (Krajnik Dolny)

W pozostałych przypadkach należy zapoznać się z możliwościami przeprowadzania testów w ogólnych

centrach testowych w Brandenburgii.

III. Obowiązki rejestracji

Zaklasyfikowanie do obszaru wysokiego ryzyka nie ma wpływu na istniejące już obowiązki rejestrowania

się, określone w w rozporządzeniu w sprawie wjazdu do Niemiec w sytuacji pandemii koronawirusa.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnung

en/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf

 

Starsze wydarzenia 2021

Strona internetowa „Polska i Brandenburgia“ Ministerstwa ds. Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia w nowej odsłonie

Strona internetowa „Polska i Brandenburgia“ Ministerstwa ds. Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia w nowej odsłonieStrona „Polen und Brandenburg“ („Polska i Brandenburgia“,...

Broszura transgraniczna - Życie i praca na polsko-niemieckim pograniczu

Miasto Szczecin oraz euroregion Pomerania opublikowały transgraniczną broszurę. Publikacja zawiera ważne informacje dotyczące życia i pracy na pograniczu polsko-niemieckim. Ponadto broszura...

19.07.2024 -